PDF net
- PUBLICERING UDEN COPYRIGHT
Forsiden => Danmark => Nordjylland => Vesthimmerlands Kommune => Aalestrup-regionen => Landmand Peter L. Hansen   Login
Landmand Peter L. Hansen PDFnet
Nørgårdsvej 10, 9631 Gedsted
Telefon 98 64 51 62, mobil 25 12 22 83


Info PDFnet
Artikel oprettet: 08-10-2004
Antal besøgende: 2915
Service PDFnet
Kopier link til denne side
Føj til foretrukne
Del på facebook
 

Regler for stalddørssalg

Af

Ved stalddørssalg forstås salg af uforarbejdede landbrugsprodukter fra egen bedrift, uden at der er etableret en butik på ejendommen. Salget sker direkte til forbrugeren til brug i forbrugerens private husholdning. Stalddørssalg er desuden kendetegnet ved at have et begrænset omfang og sker hovedsageligt til lokale aftagere. Kravene til salg fra vejbod er de samme som for stalddørssalg.

Der er ikke fastsat særlige regler for indretning på gårde med stalddørssalg, fordi det regnes som et led i primærproduktionen. Men stalddørssalget og aktiviteterne i forbindelse hermed skal som al anden behandling og salg af fødevarer ifølge fødevareloven foregå på en hygiejnisk forsvarlig måde og skal gennemføres sådan, at fødevarerne ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning. Selv om varerne hurtigt bliver solgt, kan det være risikabelt, hvis de animalske fødevarer opbevares forkert, f.eks. for varmt eller der kommer snavs eller insekter på dem. Når man sælger ved stalddørssalg, skal man altid tænke på at opbevare varerne tilstrækkelig køligt og rent samt passe på ikke at overføre bakterier fra hænder, beskidt tøj, snavsede borde eller lignende

Stalddørssalg af æg, mælk, fjerkræ, kaniner, opdrættet fjervildt eller fisk forudsætter, at aktiviteten er registreret hos fødevareregionen. Det skyldes, at fødevareregionen skal kunne føre tilsyn med, at sælgeren opbevarer og håndterer fødevarerne hygiejnisk forsvarligt.

Kun varer fra bedriften
Ved stalddørssalg må der kun sælges varer produceret på den bedrift, som foretager salget. Derudover må der sælges frugt, bær, grøntsager og kartofler fra nærliggende gårde, hvis disse ligger sådan, at de ikke har mulighed for selv at have stalddørssalg.

Frugt, fugl og fisk
Det er som nævnt kun tilladt at sælge uforarbejdede varer fra egen bedrift ved stalddørssalg. Det er derfor ikke lovligt at sælge forarbejdede varer, som f.eks. syltetøj, selvom råvarerne kommer fra egen bedrift. Det er heller ikke lovligt at have stalddørssalg fra en bedrift, hvor der også er en gårdbutik.

For at undgå risiko for sygdomsudbrud er sortimentet af uforarbejdede varer, der må sælges ved stalddørssalg, begrænset. I det følgende gennemgås, hvad der er tilladt at sælge ved stalddørssalg, og hvilke begrænsninger salget af de enkelte varetyper har.

Frugt, bær, grøntsager og kartofler
Må sælges i begrænset omfang ved stalddørssalg uden særlige betingelser.

Æg
Må sælges i begrænset omfang ved stalddørssalg på en række betingelser, som alle skal være opfyldt:
• Der må ikke være et ægpakkeri på ejendommen.
• Æggene må ikke vægt- eller kvalitetssorteres før salg.
• Bortset fra økologiske æg, må æg solgt ved stalddørssalg ikke sælges med angivelse af produktionsmetode. Det er derfor ikke tilladt at mærke eller skilte med oplysninger som “Skrabeæg”, “Æg fra fritgående høns” eller “Voliereæg”.
• Æggene skal sælges senest 21 dage efter lægning.
• Alle æg skal pakkes i nye bakker. Der må ikke tages brugte æggebakker retur fra forbrugerne.
• Forbrugeren skal oplyses om datoen for æggenes mindste holdbarhed. Oplysningen skal gives på et opslag eller på en fortrykt seddel, der enten anbringes i bakkerne eller udleveres ved salg.
• Det skal fremgå af et skilt, at hønsene bliver undersøgt for salmonella.
• Skiltet skal anbringes et sted, hvor det er nemt at se og bliver udleveret af Fødevaredirektoratet, når undersøgelserne er i gang.
• Den, der sælger æggene, skal have en folder om salmonellaundersøgelserne liggende for at kunne give flere informationer til forbrugeren. Folderen udleveres af fødevareregionen.
• Der må ikke ske salg fra ægopbevaringsrum, hvis der også opbevares æg til ægpakkeri i dette rum.

Mælk
Må sælges i begrænset omfang ved stalddørssalg på en række betingelser, som alle skal være opfyldt:
• Mælken skal sælges som rå og ubehandlet mælk.
• Mælken skal afhentes af forbrugeren og må ikke bringes ud.
• Mælken skal tappes i dunke eller flasker, som forbrugeren har med. Forbrugeren har selv ansvaret for at holde dunke og flasker rene.
• Mælken skal overholde en række grænser for, hvor mange bakterier der må være i den. Der er særlige krav til rå mælk solgt fra stalddøren for at sikre, at den ikke indeholder sygdomsfremkaldende bakterier. Der er også grænser for mælkens indhold af lægemidler, som kan overføres til mælken fra koen.
• Mælken må sælges ved stalddørssalg i op til 12 timer efter malkning, hvis den har været nedkølet til under 6°C siden malkning. Tilsvarende må mælken sælges ved stalddørssalg i op til 24 timer efter malkning, hvis den har været nedkølet til under 4°C siden malkning.
• Hvis en bedrift sælger mælk ved stalddøren, stilles der krav om egenkontrol.

Egenkontrollen skal sikre, at der ikke sælges fødevarer på en måde, der kan udgøre en risiko for menneskers sundhed. Der er fastsat særlige regler for, hvordan egenkontrol skal udføres.

Fjerkræ undtagen strudsefugle
Fjerkræ, som eksempelvis kyllinger, høns, gæs, ænder, kalkuner og opdrættet fjerkræ undtagen strudsefugle, må sælges i et mindre omfang ved stalddørssalg på betingelse af, at de er uåbnede. Det er også en betingelse, at både slagtning og eventuel plukning samt salg sker på opdrætsbedriften. Forbrugerne skal selv fjerne indmad og tarme, når de kommer hjem, men kroppene må gerne sælges i plukket stand.

Kaniner
Kan sælges i begrænset omfang ved stalddørssalg på betingelse af at de sælges uåbnede. Det er også en betingelse, at både slagtning og eventuel afhudning samt salg sker på opdrætsbedriften. Forbrugerne skal selv fjerne indmad og tarme, når de kommer hjem, men kroppene må gerne sælges i afhudet stand.


Rødt kød fra husdyr og kød fra strudse

Rødt kød fra husdyr, det vil sige kød fra svin, okse, kalv, får eller lam og kød fra strudse, må ikke sælges ved stalddørssalg. Men det er tilladt at formidle salg på den måde, at forbrugeren udvælger et dyr, og landmanden så sender dyret på slagteri. Kødet må ikke komme tilbage på gården.Vildt og opdrættet vildt eller kød af vildt og opdrættet vildt
Vildt og opdrættet vildt er eksempelvis vilde fasaner, harer og vilde kaniner samt hjort og andet kronvildt. Jægeren må behandle og sælge dette kød direkte til forbrugeren på betingelse af, at der fra jægerens bedrift ikke er en godkendt detailvirksomhed, eksempelvis en gårdbutik.

Fisk
Fisk, krebsdyr og bløddyr må i begrænset omfang behandles og sælges direkte til forbrugeren, på betingelse af at slagtning, rensning og salg sker fra fiskefartøj eller dambrug.


Kilder:

Fødevareloven, lov nr. 471 af 1. juli 1998.

Autorisationsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 991 af 14. december 1999.

Egenkontrolbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 30 af 19. januar 2001.

Mælkekvalitetsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 10 af 9. januar 1997.

Mælketransportbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 418 af 23. juni 1993.

Konsumægbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 852 af 11. september 2000.

Ægproduktbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 626 af 14. juli 1992.

Salmonellaovervågning, bekendtgørelse nr. 245 af 22. april 1999.

Handelsnormer for æg, Rådsforordning nr. 1907/90 af 26. juni 1990.

Fersk fjerkrækød, bekendtgørelse nr. 878 af 20. oktober 1994.

Handelsnormer for fjerkrækød, bekendtgørelse nr. 780 af 18. august 2000.

Vildtbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1001 af 14. december 1993

 

PDFnet ApS, BusinessPark Struer, Fælledvej 17, 7600 Struer - CVR 33873298 - Telefon 23 90 77 88